Support
Eraweb®: Trung tâm hỗ trợ
Coupon

Coupon

09-07-2018 | 10:36:33

Tính năng này dùng để giảm giá cho nguyên 1 đơn hàng

Để truy cập tạo 1 Coupon, bạn cần thực hiện các bước sau

Bước 1: Tại menu bên trái màn hình của hệ thống quản trị, bạn nhấn MARKETING sẽ thấy 4 dòng Happy Time, Coupon, Popup Email Marketing Automation

Bước 2: Bạn nhấn vào Coupon để vào danh sách các Coupon đang sẵn có. Tại đây, bạn nhấn Add để thêm Coupon mới  hoặc tích chọn vào Coupon bất kỳ, sau đó nhấn Edit để sửa Coupon  đó. Hoặc nhấn Remove để xóa.

Bước 3: Tại trang tạo Coupon, chúng ta có:

  • Trong Tab Details:

Title: Tên của counpon sắp tạo

Start Date: Ngày bắt đầu

End Date: Ngày kết thúc

Counpon Code/Prefix: Mã nhập để được hưởng Coupon

Discount: Giảm giá theo % hoặc theo số tiền

User Limit: giới hạn số lượng người mới đăng ký để nhận được khuyến mãi

Product Category: Phân loại ngành hàng  để áp dụng khuyến mãi

Product : Phân loại sản phẩm  để áp dụng khuyến mãi

Buyer Group: Nhóm người mua áp dụng khuyến mãi

Ví dụ: giảm 10% cho những đơn hàng chỉ mua giày

Min value: giá trị đơn hàng nhỏ nhất

Total Value: Tổng giá trị đơn hàng

  • Trong Tabs Used: 

Code: mã người dùng đã nhập

Buyer: Người mua

Status: trạng thái

Remove: Xóa

Sau khi điền đầy đủ nội dung, bạn nhấn Save hoặc Save & Close để lưu lại bài viết.

Lưu ý: trong phần tạo mới Coupon này, nếu sử dụng thì sẽ không sử dụng được tính năng giảm giá cho