Support
Eraweb®: Trung tâm hỗ trợ
Cách thêm ngôn ngữ mới

Cách thêm ngôn ngữ mới

29-04-2020 | 23:36:12

B1: Vào Cài đặt -> Đa ngôn ngữ -> Tất cả ngôn ngữ -> chọn Add để thêm ngôn ngữ mới

Cách thêm ngôn ngữ mới

B2: Nhập thông tin

Title: Tên ngôn ngữ

Keyword: Tên viết tắt của ngôn ngữ (ví dụ: tiếng anh thì keyword là en)

Icon: Hình đại diện của ngôn ngữ đó

Cách thêm ngôn ngữ mới

B3: Nhập xong thì bấm Save hoặc Save&Close